Ban cố vấn


Cung cấp sự thẩm định và phân tích cần thiết cho các thành viên hội đồng quản trị để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.